Устни преводи

С оглед обстоятелствата, при които се осъществява, устният превод е:

Конферентен – превод пред широка аудитория във връзка с организирани официални мероприятия – конференции, семинари, симпозиуми и други форуми с подобен характер. Осъществява се в посочените по-горе форми (консекутивен или симултанен). 

Превод при придружване – това е преводът, който обезпечава безпроблемната Ви ежедневна комуникация в чуждоезикова среда или е във връзка с провеждането на конкретни срещи или сделки с участие на чужденци.  

Невъзможно е да се опишат изчерпателно всички възможни ситуации, в които би могло да се наложи ползването на този вид превод, но едни от най-често срещаните са:

 -  посрещане, пътуване и настаняване на чуждестранни гости;

 -  провеждането на бизнес срещи и осъществяване на контакти с чужденци;

 -  придружаване на чужденци и асистиране при срещи, контакти, пазаруване и др.;

 -  сключване на нотариални сделки, подпис и нотариална заверка на документи от  български  нотариус с участие на чужденец в нотариалното производство;

 -   всяка друга ситуация, изискваща ползването на чужд език.

За оферта за устен превод, моля свържете се с нас по телефон или имейл

Стремейки се да осигурим на клиентите си именно тази непосредственост в общуването на чужди езици, отделяме специално внимание в работата си и в областта на  устните преводи.

Според особеностите на превода, разграничаваме два основни вида устни преводи:

Консекутивен – това е т.нар. „превод с изчакване”, при който, говорещият прави кратки паузи в речта си, през които преводачът превежда на съответния чужд език изказването преди паузата.

Симултанен - превод в момента на говоренето, при който няма паузи или забавяне в речта.  Използва се при организирани мероприятия и осигурена спецална техника – кабина, микрофони и слушалки. Този вид превод изисква изключително силна концентрация и натоварване на преводача, поради което преводът се осъществява в екип от минимум двама преводачи.

Image by You X Ventures