GDPR & Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за извършване на писмени преводи от

Агенция „БИ ФАКТОР“

 

Настоящият документ съдържа общите условия за  предоставяните от агенция „БИ ФАКТОР“ (нар. по-долу Агенцията)  писмени преводачески услуги.

I. Общи положения

С настоящите Общи условия за извършване на писмени преводи от Агенцията (нар. по-долу „Общите условия“)се уреждат отношенията по предоставяне от Агенцията на Клиенти услуги по писмени преводи,  като същите могат да  включват писмени преводи от и на български език  и чужди езици и допълнителни – външни услуги като например  заверки на документи, съдействие във връзка с легализацията и на документи и преводи , полагане на апостил и други  в зависимост от поръчката на Клиента. 

По смисъла на тези Общи условия:

„КЛИЕНТ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите на Агенция „БИ ФАКТОР“

„ПРЕВОДАЧ“ е лице с подходяща езикова квалификация, включено в регистъра на преводачи на Агенцията.

„ПРЕВОД“ е текстът на предоставеният от Клиента документи, съответно преведен на посочения от Клиента чужд или български език, в резултат на работата на Агенцията и нейния Преводач/и.

II. Авторски права и права на интелектуална собственост

1) Всички авторски и други права на интелектуална собственост върху извършените преводи по Вълзагане от Клиент, принадлежат на Агенцията и са обект на закрила съгласно действащото законодателство.Агенцията предоставя право на Клиента да ползва извършените по негово възлагане Преводи, но без право да ги продава, да ги видоизменя, да ги ползва с търговска или стопанска цел, конкурентна на дейността на Агенцията, и без право да извлича каквито и да са били други облаги в резултат на подобни действия, директно или косвено, от свое или от чуждо име. При използване на преводите, Клиентът следва винаги да посочва Агенцията като притежател на авторските права върху тях.

 

2) На извършените от нея преводи, на сайта си и на други документи във връзка с отношенията с Клиента, Агенцията може да поставя своите означителни знаци като фирмено лого, търговска марка, фирмена бланка,  наименование и други  подобни означителни знаци, които са собственост на Агенцията и които Клиентът няма право, без разрешение от Агенцията,  да използва за каквито и да са били търговски/стопански цели. Не се счита за нарушение на това ограничение ползването на извършения превод, при което преводът се предоставя/публикува/достига до трети лица в непроменен вид. 

III. Отговорност

Агенцията следва да изпълни поръчката на Клиента според съгласуваните с него срокове и други условия, но при пълна оперативна самостоятелност на Агенцията относно начина на извършване на работата, съдържанието на превода, ползваните термини, стил и др. Агенцията  не носи отговорност за непредставяне на предлаганите услуги в случай на обективна невъзможност, непреодолима сила или други извънредни обстоятелства (форс-мажор), които не зависят от нея. В случай, че Клиентът възложи на Агенцията и извършването на външни услуги, като например предконсулски и консулски заверки, удостоверявания, апостил, легализация и др. подобни, които услуги се предоставят и зависят от трети лица,  то Агенцията осъществява същите от името на Клиента, но съобразявайки се изцяло с условията и сроковете на изпълнение на съответната външна услуга на съответното трето лице. Агенцията не носи никаква отговорност за неспазване на срокове или на други недостатъци на външните услуги, извършвани от тези трети лица – министерства, дипломатически и консулски представителства, други държавни или местни органи, органи на съдебната власт, юридически и физически лица и др.

IV. Задължения

1) Агенцията се задължава да изпълни възложения от Клиента  превод в срок и съобразно другите договорени с Клиента условия. В случай на забавяне на поръчката, Агенцията трябва да информира Клиента за настъпилото обстоятелство и да се ангажира с нов срок за завършване на поръчката.

2) Клиентът се задължава да предостави всякаква информация и материали, необходими за извършването на преводите.

3) Преди извършване на преводаческата услуга, Агенцията изчислява прогнозната цена за извършване на превода, съобразно обема на текста,  от която Агенцията има право да изисква от Клиента минимум 50% авансово заплащане на услугата.

4) След приключване на превода Агенцията изчислява и уведомява Клиента за крайната цена на превода, като Клиентът заплаща незаплатения от него  остатък до тази крайна сума, след което получава и изпълнения от Агенцията писмен превод.

V. Конфиденциалност

1) С подаване на поръчката и предоставяне на материалите за превод, Клиентът предоставя съгласието си неговите лични данни, както и данни на трети лица, които са посочени в документите, да бъдат обработвани и съхранявани от Агенцията с цел изпълнение и отчитане на поръчката, съобразно действащото законодателство за защита на личните данни.

2) Агенцията гарантира, че достъп до получените материали за преводи ще имат само преводачите и  служителите на Агенцията, като  също така Агенцията се задължава да не предоставя информация или материали, получени за превод, на трети лица, които не са свързани с Агенцията, без съгласието на Клиента.

3) Ограниченията по предходната точка не се прилагат в случаите, когато законът изисква Агенцията да предостави информацията или материалите на държавен, съдебен или друг орган, съобразно нормативните изисквания.

VI. Осигуряване на качеството

Агенцията работи с висококвалифицирани преводачи, отговарящи на изискванията на вътрешната система за управление на качеството на Агенцията.

VII. Рекламации

1) Клиентът има право да направи рекламация на превода в тридневен срок от получаването му. Ако в този срок не е направена рекламация, се счита, че преводът е приет без възражение.

2) В случай на рекламация Клиентът трябва да посочи ясно, точно и конкретно възраженията си,  за частта/частите от текста,  за които прави рекламацията си. При получаване на конкретни рекламации и в подходящ срок, Агенцията  уведомява преводача, извършил превода и изисква неговото мнение. 

3) В случай, че преводачът е съгласен с корекциите на Клиента, Преводът се коригира и предава на Клиента. В случай на несъгласие на Преводача, Агенцията уведомява Клиента за отказа, като излага и мотивите на Преводача за това.  В последния случай и срещу допълнително заплащане, Клиентът има право да поиска от Агенцията да възложи на друг квалифициран преводач услугата по извършване на допълнителен преглед и редакция на превода в частта, за която се отнасят рекламациите. Ако и вторият преводач потвърди първоначалната редакция на текста и не се съгласи с рекламациите на Клиента,  преводачът потвърждава съдържанието на превода,  като последният се счита за точно и качествено изпълнен, а Клиентът няма право на други рекламации.

VІІІ. Спорове

В случай на спор между Агенцията и Клиента, страните ще се стремят да разрешат доброволно и чрез преговори възникналия конфликт. При невъзможност да се постигне съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

ІХ.  Заключителни разпоредби

1) Настоящите Общи условия са приети от Агенцията и влизат в сила от  01.01.2013г.

2) За неуредените въпроси в Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

3) Общите условия са неразделна част от поръчката на Клиента и са обвързващи за него.

4) Агенцията запазва правото си да променя настоящите Общите условия за извършване на писмени преводи едностранно и по всяко време, като същите ще се считат за известни и обвързващи за Клиента от съобщаването им на последния или от публикуването им на сайта на Агенцията (www.befactor.net).